Radno vreme: 8-16h pon-pet, subotom: 8-12h

Početna strana >> Blog >> Posebna TAXI ponuda + državna subvencija

Posebna TAXI ponuda + državna subvencija

Posebna TAXI ponuda + državna subvencija

TAXI ponuda obuhvata putnička i komercijalna vozila za koja važi subvencija odobrena od strane Ministastva građevinarstva, saobraćajai infrastrukture u iznosu od 8.000eur uz mogućnosti pravljenja konverzija vozila.

Pravo na subvencionisanu nabavku vozila imaju preduzetnici i privredna društva koji obavljaju delatnost taksi prevoza kao javnog prevoza u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju najmanje godinu dana od dana stupanja na snagu uredbe o subvencionisanju taksi prevoznika i to:

     - učešća za namenski kredit za kupovinu novog putničkog vozila;

     - učešća za finansijski lizing za nabavku novog putničkog vozila;

     - plaćanja dela kupoprodajne cene novog putničkog vozila;

Subvencija

Subvencionisana nabavka podrazumeva isplatu iznosa od 8.000eur u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja i sprovodiće se tri godine od dana početka primene uredbe objavljene 27.12.2019. godine. Taksi prevoznik, da bi koristio subvenciju, dužan je da pre isplate subvencije isplati iznos u visini od najmanje 15% kupoprodajne cene novog putičkog vozila davaocu finansijskog lizinga na ime dela učešća za odobrenje ugovora o finansijskom lizingu putničkog vozila odnosno iznos u istoj visini banci na ime učešća za odobrenje namenskog kredita za kupovinu putničkog vozila. 

Ako taksi prevoznik kupuje novo putničko vozilo sopstvenim sredstvima, subvencija se isplaćuje nakon što taksi prevoznik dostavi dokaz da je u celosti isplatio deo kupoprodajne cene. Ako taksi prevoznik kupuje novo putničko vozilo zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu odnosno zaključenjem ugovora o namenskom kreditu, subvencija se isplaćuje nakon zaključenja ugovora o finansijskom lizingu odnosno namenskom kreditu. Zahtev za subvenciju se podnosi Ministastvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Uslovi za vozilo

Novo putničko vozilo čija se nabavka subvencioniše mora zadovoljavati propisane uslove Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i mora imati vrednost ne manju od 13.000eur u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Nova putnička vozila moraju da imaju potpuno električni, hibridni ili pogon na komprimovani prirodni gas ili da zadovoljavaju najmanje euro 6 standard u pogledu emisije izduvnih gasova i da bude bele boje. Putnička vozila čija se nabavka subvencioniše ne mogu se otuđiti u roku od tri godine od dana nabavke i moraju se koristiti za obavljanje delatnosti taksi prevoza najmanje tri godine od dana nabavke.

Potrebna dokumentacija

1. Važeće rešenje o odobravanju taksi prevoza;

2. Dokaz da je taksi prevoznik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, poreskog duga;

3. Dokaz da taksi prevoznik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja taksi delatnosti;

4. Izvod iz Agencije za privredne registre za taksi prevoznika ne stariji od 15 dana;

5. Predračun dobavljača za nabavku novog putničkog vozila;

6. Predugovor između dobavljača i taksi prevoznika;

7. Izjava dobavljača da može vršiti isporuku vozila;

8. Izjava / saglasnost taksi prevoznika za upis zabrane raspolaganja putničkim vozilom u naredne tri godine;

9. Izjava dobavljača da putničko vozilo ispunjava propisane uslove iz uredbe o subvencionisanju;

10. Izjava taksi prevoznika o dodeljenoj pomoći male vreednosti;

Nakon prijema dokumentacije, Ministarsvo obaveštava taksi prevoznike o prijemu iste i do 31. marta tekuće godine donosi rešenje o podnetim zahtevima za subvencionisanje.

Sve potrebne obrasce možete dobiti u našoj AK Annuš na adresi Vareška 18, 24000 Subotica zajedno sa pomoći i potrebnom dokumentacijom sa strane dobavljača vozila.

Za ponudu svih vozila i detaljne uslove kontaktirajte nas putem: 

Telefona: 065 955 82 82
E-maila: momcilo.korac@annus.rs
Web-site: https://www.annus.rs/kontakt

Vaša auto kuća Annuš, Subotica. 

Ravenol - Ravenol Ulja Na Jednom Mestu

E-mail obaveštenja

Radno vreme: 8-16h pon-pet,
subotom: 8-12h

Vareška 18, 24000 Subotica, Srbija GPS

Ostali kontakt podaci